از پیری پرسیدندزندگی چند بخش است؟

گفت: دو بخش

1 ـ كودكی 2 ـ پیری

گفتند: پس جوانی چه شد؟

گفت: آنكه فدای حسین است و بس