ای بیگانگان بدانید که ما به عهد خود وفا کردیم  ،  به ندای رهبر لبیک گفتیم 

و 


آمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدیـــــــــــــــــم